Jump to content
php.lv forumi

nemiroff

Reģistrētie lietotāji
 • Posts

  23
 • Joined

 • Last visited

Recent Profile Visitors

2640 profile views

nemiroff's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

 1. Nesen parādījās problēma, ka atjaunotais saturs neuzrādās lapas viesiem, kas jau kādu reizi bijuši portālā. Ja lapu atver pirmo reizi, tad rāda jaunāko saturu, bet nākamreiz vairs ne. Līdz vienīgi refreš poga/F5. Pats izmaiņas redzu uzreiz tad kad esmu ielogojos kā admins/lietotājs wordpresa panelī. Kādi risinājumi? Ja ir tad rakstiet, lūdzu, konkrēti precīzu vietu kur ko ielikt/labot, piemēram, functions.php vai kādā citā failā.
 2. Noņēmu vispār un viss ir tā kā tam jābūt. Paldies Tev!
 3. // Stop direct access of the file if(preg_match('#'.basename(__FILE__).'#',$_SERVER['PHP_SELF'])) die(); class PopularWidget extends WP_Widget { /** * Constructor * * @return void * @since 0.5.0 */ function PopularWidget() { ob_start(); //header sent problems if(!defined('POPWIDGET_URL')) define('POPWIDGET_URL',WP_PLUGIN_URL."/".plugin_basename(dirname(__FILE__))."/"); $this->version = "1.0.1"; $this->domain = "pop-wid"; $this->load_text_domain(); $this->functions = new PopularWidgetFunctions(); add_action('template_redirect',array(&$this,'set_post_view')); add_action('wp_enqueue_scripts',array(&$this,'load_scripts_styles')); $widget_ops = array('classname' => 'popular-widget','description' => __("Display most popular posts and tags",$this->domain)); $this->WP_Widget('popular-widget',__('Popular Widget',$this->domain),$widget_ops); } /** * Register localization/language file * * @return void * @since 0.5.0 */ function load_text_domain(){ if(function_exists('load_plugin_textdomain')){ $plugin_dir = basename(dirname(__FILE__)).'/langs/'; load_plugin_textdomain($this->domain,WP_CONTENT_DIR.'/plugins/'.$plugin_dir,$plugin_dir); } } /** * Load frontend js/css * * @return void * @since 0.5.0 */ function load_scripts_styles(){ if(is_admin()) return; wp_enqueue_style('popular-widget',POPWIDGET_URL.'_css/pop-widget.css',NULL,$this->version); wp_enqueue_script('popular-widget',POPWIDGET_URL.'_js/pop-widget.js',array('jquery'),$this->version,true); } /** * Display widget. * * @param array $args * @param array $instance * @return void * @since 0.5.0 */ function widget($args,$instance) { global $wpdb; extract($args); extract($instance); $instance['limit'] = ($limit) ? $limit : 5; $instance['days'] = ($lastdays) ? $lastdays : 365; $instance['imgsize']= ($imgsize)? $imgsize : 'thumbnail'; $instance['words'] = ($excerptlength) ? $excerptlength : 15; $posttypes = (empty($posttypes)) ? $posttypes = array('post'=>'on') : $posttypes; foreach($posttypes as $type => $val) $types[] = "'$type'"; $instance['types'] = implode(',',$types); if($cats){ $join = "INNER JOIN $wpdb->term_relationships tr ON p.ID = tr.object_id INNER JOIN $wpdb->term_taxonomy tt ON tt.term_taxonomy_id = tr.term_taxonomy_id INNER JOIN $wpdb->terms t ON tt.term_id = t.term_id "; $where = "AND t.term_id IN (".trim($cats,',').") AND taxonomy = 'category'"; } $tabs = (!$nocommented && !$noviewed && !$notags && !$nocomments) ? ' class="pop-widget-tabs pop-tabs-all"': 'class="pop-widget-tabs"'; // start widget // $output = $before_widget."\n"; $output .= '<div class="pop-layout-v">'; $output .= '<ul id="pop-widget-tabs-'.$this->number.'"'.$tabs.'>'; if(!$nocomments) $output .= '<li><a href="#comments" rel="nofollow">'.__('<span>Recent</span> Comments',$this->domain).'</a></li>'; if(!$noviewed) $output .= '<li><a href="#viewed" rel="nofollow">'.__(' Apmeklētākie raksti šobrīd',$this->domain).'</a></li>'; if(!$nocommented) $output .= '<li><a href="#commented" rel="nofollow">'.__('Komentētākie',$this->domain).'</a></li>'; if(!$notags) $output .= '<li><a href="#tags" rel="nofollow">'.__('Tags',$this->domain).'</a></li>'; $output .= '</ul><div class="pop-inside-'.$this->number.' pop-inside">'; //most comments if(!$nocomments){ $output .= '<ul id="pop-widget-comments-'.$this->number.'">'; $output .= $this->functions->get_comments($instance); $output .= '</ul>'; } //most commented if(!$nocommented){ $output .= '<ul id="pop-widget-commented-'.$this->number.'">'; $output .= $this->functions->get_most_commented($instance); $output .= '</ul>'; } //most viewed if(!$noviewed){ $output .= '<ul id="pop-widget-viewed-'.$this->number.'">'; $output .= $this->functions->get_most_viewed($instance); $output .= '</ul>'; } //tags if(!$notags) $output .= wp_tag_cloud(array('smallest'=>'8','largest'=>'22','format'=>"list",'echo'=>false)); $output .= '<div class="pop-cl"></div></div></div>'; echo $output .= $after_widget."\n"; // end widget // } /** * Configuration form. * * @param array $instance * @return void * @since 0.5.0 */ function form($instance) { extract($instance); $calculate = (empty($calculate)) ? 'visits' : $calculate; $post_types = get_post_types(array('public'=>true),'names','and'); $posttypes = (empty($posttypes)) ? $posttypes = array('post'=>'on') : $posttypes; ?> <p> <label for="<?php echo $this->get_field_id('limit')?>"><?php _e('Show how many posts?',$this->domain)?> <input id="<?php echo $this->get_field_id('limit')?>" name="<?php echo $this->get_field_name('limit')?>" size="4" type="text" value="<?php echo $limit?>"/></label> </p> <p> <label for="<?php echo $this->get_field_id('cats')?>"><?php _e('In categories',$this->domain)?> <input id="<?php echo $this->get_field_id('cats')?>" name="<?php echo $this->get_field_name('cats')?>" size="20" type="text" value="<?php echo $cats?>"/></label><br /><small><?php _e('comma-separated category IDs',$this->domain)?> </small> </p> <p> <label for="<?php echo $this->get_field_id('lastdays')?>"><?php _e('In the last',$this->domain)?> <input id="<?php echo $this->get_field_id('lastdays')?>" name="<?php echo $this->get_field_name('lastdays')?>" size="4" type="text" value="<?php echo $lastdays?>"/> <?php _e('Days',$this->domain)?></label> </p> <p> <label for="<?php echo $this->get_field_id('imgsize')?>"><?php _e('Image Size',$this->domain)?> <select id="<?php echo $this->get_field_id('imgsize') ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('imgsize') ?>"> <?php foreach( get_intermediate_image_sizes() as $size):?> <option value="<?php echo $size?>" <?php selected($size,$imgsize)?>><?php echo $size?></option> <?php endforeach;?> </select> </label> </p> <p> <label for="<?php echo $this->get_field_id('counter')?>"><input id="<?php echo $this->get_field_id('counter')?>" name="<?php echo $this->get_field_name('counter')?>" type="checkbox" <?php echo($counter)?'checked="checked"':''; ?> /> <?php _e('Display count',$this->domain)?></label><br /> <label for="<?php echo $this->get_field_id('thumb')?>"><input id="<?php echo $this->get_field_id('thumb')?>" name="<?php echo $this->get_field_name('thumb')?>" type="checkbox" <?php echo($thumb)?'checked="checked"':''; ?> /> <?php _e('Display thumbnail',$this->domain)?></label><br /> <label for="<?php echo $this->get_field_id('excerpt')?>"><input id="<?php echo $this->get_field_id('excerpt')?>" name="<?php echo $this->get_field_name('excerpt')?>" type="checkbox" <?php echo($excerpt)?'checked="checked"':''; ?> /> <?php _e('Display post excerpt',$this->domain)?></label> </p> <p> <label for="<?php echo $this->get_field_id('excerptlength')?>"><?php _e('Excerpt length',$this->domain)?> <input id="<?php echo $this->get_field_id('excerptlength')?>" name="<?php echo $this->get_field_name('excerptlength')?>" size="5" type="text" value="<?php echo $excerptlength?>"/> <?php _e('Words',$this->domain)?></label> </p> <p> <label for="<?php echo $this->get_field_id('tlength')?>"><?php _e('Title length',$this->domain)?> <input id="<?php echo $this->get_field_id('tlength')?>" name="<?php echo $this->get_field_name('tlength')?>" size="4" type="text" value="<?php echo $tlength?>"/> <?php _e('characters',$this->domain)?></label> </p> <p> <?php _e('Calculate:',$this->domain)?><br /> <label for="<?php echo $this->get_field_id('calculate-views')?>"><input id="<?php echo $this->get_field_id('calculate-views')?>" name="<?php echo $this->get_field_name('calculate')?>" value="views" type="radio" <?php checked($calculate,'views') ?> /> <abbr title="Every time the user views the page"><?php _e('Views',$this->domain)?></abbr></label> <label for="<?php echo $this->get_field_id('calculate-visits')?>"><input id="<?php echo $this->get_field_id('calculate-visits')?>" name="<?php echo $this->get_field_name('calculate')?>" value="visits" type="radio" <?php checked($calculate,'visits') ?> /> <abbr title="Every time the user visits the site"><?php _e('Visits',$this->domain)?></abbr></label> </p> <p> <label><?php _e('Post Types:',$this->domain)?></label><br /> <?php foreach ($post_types as $post_type) { ?> <label for="<?php echo $this->get_field_id($post_type)?>"><input id="<?php echo $this->get_field_id($post_type)?>" name="<?php echo $this->get_field_name('posttypes')."[$post_type]"?>" type="checkbox" <?php echo($posttypes[$post_type])?'checked="checked"':''; ?> /> <?php echo $post_type?></label><br /> <?php }?> </p> <p><?php _e('Disable:',$this->domain)?><br /> <label for="<?php echo $this->get_field_id('nocomments')?>"><input id="<?php echo $this->get_field_id('nocomments')?>" name="<?php echo $this->get_field_name('nocomments')?>" type="checkbox" <?php echo($nocomments)?'checked="checked"':''; ?> /> <?php _e('Recent Comments',$this->domain)?></label><br /> <label for="<?php echo $this->get_field_id('nocommented')?>"><input id="<?php echo $this->get_field_id('nocommented')?>" name="<?php echo $this->get_field_name('nocommented')?>" type="checkbox" <?php echo($nocommented)?'checked="checked"':''; ?> /> <?php _e('Most Commented',$this->domain)?></label><br /> <label for="<?php echo $this->get_field_id('noviewed')?>"><input id="<?php echo $this->get_field_id('noviewed')?>" name="<?php echo $this->get_field_name('noviewed')?>" type="checkbox" <?php echo($noviewed)?'checked="checked"':''; ?> /> <?php _e('Most Viewed',$this->domain)?></label><br /> <label for="<?php echo $this->get_field_id('notags')?>"><input id="<?php echo $this->get_field_id('notags')?>" name="<?php echo $this->get_field_name('notags')?>" type="checkbox" <?php echo($notags)?'checked="checked"':''; ?> /> <?php _e('Tags',$this->domain)?></label> </p> <a href="http://xparkmedia.com/popular-widget/"><?php _e('New! Popular Widget Pro',$this->domain)?></a> | <a href="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=8SJEQXK5NK4ES"><?php _e('Donate',$this->domain)?></a> <?php } /** * Add postview count. * * @return void * @since 0.5.0 */ function set_post_view( ) { global $post; $widgets = get_option($this->option_name); $instance = $widgets[$this->number]; if((is_single() || is_page() || is_singular) && $instance['calculate'] == 'visits'){ if(!isset($_COOKIE['popular_views_'.COOKIEHASH]) && setcookie("pop-test", "1", time() + 360)){ update_post_meta($post->ID,'_popular_views',get_post_meta($post->ID,'_popular_views',true)+1); setcookie('popular_views_'.COOKIEHASH,"$post->ID|",0,COOKIEPATH); }else{ $views = explode("|",$_COOKIE['popular_views_'.COOKIEHASH]); foreach($views as $post_id) if($post->ID == $post_id) $exist = true; if(!$exist){ $views[] = $post->ID; update_post_meta($post->ID,'_popular_views',get_post_meta($post->ID,'_popular_views',true)+1); setcookie('popular_views_'.COOKIEHASH,implode("|",$views),0,COOKIEPATH); } } }elseif(is_single() || is_page() || is_singular){ update_post_meta($post->ID,'_popular_views',get_post_meta($post->ID,'_popular_views',true)+1); } } /** * Limit the words in a string * * @param string $string * @param unit $word_limit * @return string * @since 0.5.0 */ function limit_words($string, $word_limit){ $words = explode(" ",$string); return implode(" ",array_splice($words,0,$word_limit)); } } include(dirname(__FILE__)."/include.php"); add_action('widgets_init',create_function('','return register_widget("PopularWidget");')); ?>
 4. tajā kodā nevienā vietā nav blink, tas būs kāds cits.
 5. Hi, viss notiek wordpresā, vajag izmainīt pluginā vienu lietu, ir widgets kuram "ejot" vai uzejot ar peles kursoru uz viņu, viņš paliek skaidrāks, te būs attēls: viņš tāds pelēcīgs, bet kad ar peli uziet paliek skaidrs attēls, vajag novākt to pelēcīgo nost, lai visu laiku rāda skaidru bildi, bez tā efekta. murgu jau te sarakstīju, bet gan jau sapratāt.
 6. Joprojām tumšs, nav tāds wp_options.
 7. Nu ir tur tā, ko tu ar to biji domājis?
 8. Šodien neko vairs neaiztikšu wp, sadzēros alu hokeja laikā, var sanākt šmuce:D Hmm, biju gan jā... kā tu zini? kas ta es pa porgrameri...vairāk kā entuziasts :) un WP vairak vai mazāk ir gatavs produkts ar iespēju šo to pielabot savām vajadzībām.
 9. Nu vo šito sapratu :D paldies! ups, vispār ir gļuks, lapa atveras smuki, bet nevar tikt "dashboard" rāda- "page no found". Un vēl ir www.piemers.lv/ kad uzspiež piem.uz meņu pogas |sākumu| atveras - www.piemers.lv/wordpress/category/sakums/ nevar to wordpress nomainīt uz ko citu vai vispār izdzēst, lai aiz .lv/ paliek category ?
 10. hmm,šķiet esmu īpaši apveltīts - neko nesaprotu:D nav kāds tutriāls tam?
 11. Sveiki, piemērs, ir - www.piemers.lv atverot viņu rādās balta lapa ar tekstu - Index of / ar linku wordpress, uzspiežot atveras www.piemers.lv/wordpress/ un viss ir tā kā tam jābūt, kur un kas cpanelī jāmaina, lai atverot piemers.lv rādas /wordpress/ saturs? skatīt pievienoto skrīnu.
 12. Viss vienkāršais ir ģeniāls. Paldies, paskatīsimies :)
 13. Hi, latviešu valodā nav pieejama jaunākā versijā, ir kāds īzij veids kā anglisko padarīt latviešu valodā? admina panelis var palikt anglisks, vajag lai lapa ir latviski, lai "posted comment" ir Pievienot komentāru.
 14. Sveiki, izdevās ar "custom menu" salikt kategorijas tā lai katra tiek rādīta savas kategorijas meņū. Bet problēma joprojām ir posta izskatā, tas tiek parādīts viss, lai cik bilžu vai tekstu tur būtu. Ar kādu pluginu vai kā citādi parādīt tikai ieskatu?piemēram, kā spoki.lv - tu redzi par ko ir rakstā, ja gribi lasī visu rakstu tad ir jāuzspiež virsū, tas atveras pilnā.
×
×
 • Create New...